Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN KOMUNITI SOSIAL

OBJEKTIF UMUM

   Memberi galakan, panduan dan dorongan kepada komuniti tempatan supaya dapat melahirkan rasa tanggungjawab, bersatupadu dan berkerjasama bagi mengatasi masalah mereka. Penekanan juga diberi terhadap usahasama dalam melaksanakan aktiviti yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memperkuatkan pertahanan masyarakat supaya mengurangkan pergantungan penuh kepada kerajaan.

OBJEKTIF OPERASI

   Mempertingkatkan kedudukan sosio-ekonomi komuniti miskin dan termiskin melalui berbagai aktiviti kerja komuniti yang berasaskan berbagai latihan kemahiran serta memperluaskan Program Pemulihan Dalam Komuniti.

   Meningkatkan kegiatan dan program badan-badan kebajikan sukarela sesuai dengan Dasar Kebajikan Masyarakat Negara dalam mewujudkan masyarakat penyayang melalui khidmat nasihat dan bantuan kewangan.

   Mempertingkatkan keupayaan dan kedudukan sosio-ekonomi golongan kurang upaya melalui bengkel-bengkel dan perusahaan dirumah.

   Menggerakkan berbagai sumber pengurusan dan pengeluaran dan sektor swasta untuk keperluan komuniti.

KUMPULAN SASAR

PENGURUSAN AKTIVITI

   Bahagian ini menjalankan 4 jenis aktiviti seperti berikut:-