Make your own free website on Tripod.com

PIAGAM PELANGGAN

  1. Kami adalah komited untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat yang bermasalah dan tidak berkemampuan dengan:-
  2. Memberi jagaan dan perlindungan kepada anggota masyarakat yang memerlukannya memastikan kerahsiaan pelanggan tidak dihebahkan
  3. Menggerakkan perubahan sikap dan meningkatkan keupayaan berdikari
  4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya ikram
  5. Menyediakan kemudahan jagaan dan perlindungan
  6. Menjalankan usaha pencegahan masalah daripada berlaku atau merebak
  7. Menjalankan kegiatan pemulihan mangsa masalah sosial supaya berdikari
  8. Membantu Pertubuhan-pertubuhan bukan Kerajaan (NGO's) dalam khidmat kumpulan sasar.
  9. Membangunkan kesedaran masyarakat ke arah penglibatan dan penyertaan    dalam kerja kebajikan
  10. Melaksanakan sistem pengurusan, perancangan dan latihan yang berkesan.

KOD ETIKA


      Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah agensi perkhidmatan awam yang menyediakan perkhidmatan kemasyarakatan bagi individu, kelompok dan komuniti. Dalam penglibatannya dengan masalah sosial dan persoalan kehidupan manusia, unsur-unsur nilai kerja kemasyarakatan merupakan faktor utama yang menjadi pegangan setiap lapisan pekerja, sebagai penyampai, disamping menghayati serta menghormati martabat dan harga diri. Pelanggan yang berhak untuk menikmati kepuasan daripada perkhidmatan yang disediakan untuk mereka. Jestru itu setiap pekerja perlu memiliki pengetahuan dan kemahirankerja yang unggul serta bersikap positif terhadap tugas dan kewajipannya.Kod etika ini adalah piawaian yang harus diamalkan untuk menjamin perkhidmatan kemasyarakatan yang berkesan dan berkualiti serta disampaikan oleh pekerja yang berdisplin tinggi, bertanggung jawab dan komited terhadap kewajipannya.

1. Menghormati Pelanggan Jabatan sebagai seorang manusia tanpa mengira kedudukan,keturunan dan agama
2. Memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sama rata kepada semua pelanggan Jabatan.
3. Mengutamakan kepentingan Pelanggan Jabatan dalam usaha mencapai objektif Jabatan
4. Menentukan kerahsiaan Pelanggan Jabatan agar tidak dihebahkan kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan
5. Sentiasa sedar tentang hak mutlak Pelanggan Jabatan dalam menentukan keperluannya.
6. Tidak boleh menggunakan kekerasan atau keganasan dalam apa bentuk atau situasi sekalipun terhadap pelanggan.
7. Bersopan santun dan berbudi bahasa setiap masa terhadap Pelanggan Jabatan.
8. Patuh kepadsa arahan dan melaksanakan tugas dengan bersih, cekap dan amanah.
9. Menghormati nilai dan sikap, pengetahuan dan kemahiran rakan sekerja, menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan peribadi orang lain.
10. Harus sentiasa membantu dan berkerjasama dengan rakan sekerja untuk kepentingan Pelanggan Jabatan dan Perkhidmatan.