Make your own free website on Tripod.com
AKTA PENGANGKATAN 1952 (AKTA 257)
Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan pengangkatan anak. 

Kemudahan 

	Memberi peluang kepada orang-orang yang bukan Islam mengambil anak 
angkat dengan cara yang sah melalui mahkamah. Seorang kanak-kanak 
yang diambil dengan cara ini, diberi taraf sama dengan anak kandung 
ibubapa dan anak angkat itu boleh menuntut harta pusaka dan lain-lain 
kemudahan seperti seorang anak kandung. 


Peranan Pegawai Kebajikan Masyarakat  

1. Mendaftar dan menyiasat permohonan. 
2. Menjalankan penyeliaan terhadap ibubapa angkat selama 3 bulan sebagai 
    "Guardian ad Item". 
3. Menyediakan laporan untuk membantu mahkamah membuat keputusan.